Jste zde

Herní řád Facebook soutěže o přípravky z řady Rosé Effekt

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen „soutěž“).

Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost MEDAC, spol. s r. o., IČO: 60720441, Maříkova 2034/36, 62100 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně | oddíl C | vložka 16457 (dále jen „pořadatel“).

Místo konání a doba trvání soutěže:

Soutěž probíhá od 11. 4. od okamžiku vyhlášení soutěže do 16. 4. 2024 do 23:59 hodin na sociální síti Facebook na profilu pořadatele: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557828007532 (dále jen "Facebook ALCINA")

Místo působnosti soutěže:

Česká republika a Slovenská republika

Podmínky účasti v soutěži a její pravidla:

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let (dále také jako ,,soutěžící“ nebo ,,účastník“), která v době konání soutěže splní následující 2 podmínky:

  • označí tlačítkem "líbí se mi" Facebook stránku ALCINA
  • A ZÁROVEŇ napíše komentář pod soutěžní post na Facebooku, který musí plnit zadání soutěže – napíše do komentáře který z přípravků z řady Rosé Effekt by si vybral jako výhru a proč. Každý soutěžící může poslat pouze jednu odpověď na Facebooku.

Soutěže se mohou účastnit pouze účastníci s vlastním uživatelským účtem na sociální síti Facebook. Osoby mladší 18 let se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci, agenturní zaměstnanci a externí spolupracovníci společnosti pořadatele a dalších společností podílejících se na organizaci a realizaci soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří se dopustí porušení podmínek této soutěže nebo u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

Výběr výherců:

Vyhrávají 3 soutěžící, kteří budou vybráni náhodným výběrem, a kteří zároveň splnili všechny podmínky účasti v soutěži. Výherci budou o své výhře informováni do 2 dnů, nejpozději však do 7 dnů od konce soutěže, a to: na Facebooku oznámením v komentáři pod soutěžním příspěvkem s výzvou, aby se značce ALCINA ozvali skrze soukromé zprávy na Facebooku ALCINA.

Výherce je povinen zaslat svou adresu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce svou adresu do této lhůty nezašle, propadá výhra pořadateli. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 60-ti dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České nebo Slovenské republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících, propadnou pořadateli.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Výhry:

Každý ze 3 výherců soutěže získá na výběr z jednoho přípravku z řady ALCINA Rosé Effekt dle výběru, který uvede v komentáři k soutěžnímu příspěvku. Výherce si může zvolit mezi jedním z následujících přípravků: Rosé Effekt Denní krém NEBO Rosé Effekt Oční krém).

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

Ochrana osobních údajů:

Svou účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob ve spojení se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR), se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu vyžádaném v rámci účasti v soutěži, a to výlučně za účelem své účasti v soutěži, realizace, vyhodnocení soutěže a zaslání výher, a to po dobu trvání soutěže a 2 týdny po jejím ukončení. Po ukončení soutěže a odeslání výher budou veškeré osobní údaje zlikvidovány s výjimkou osobních údajů výherců, jak je uvedeno níže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj se ale nelze soutěže zúčastnit.

Účastník soutěže uděluje Pořadateli soutěže výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ) za účelem realizace soutěže. Osobní údaje účastníka budou zpracovávány po dobu trvání soutěže, její vyhodnocení a případného předání výher. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Pokud Pořadatel obdrží odvolání souhlasu účastníka se zpracováním osobních údajů, má to za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži. Osobní údaje účastníka nebudou v takovém případě poskytnuty na zpracování třetím stranám, avšak budou poskytnuty pouze Organizátorovi soutěže jako zprostředkovateli.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa pro doručování) byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů, zajišťujících technickou stránku soutěže, jakou je např. zaslání výhry.

Správcem osobních údajů je pořadatel. Zpracovatelem osobních údajů je pořadatel.

 

Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravovaná společností Facebook, Inc,  Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své osobní údaje pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc,, Facebook Ireland Limited.