Jste zde

Herní řád soutěže o rtěnky ALCINA

Na Facebooku ALCINA CZ/SK bude v termínu 20. – 26. 7. 2021 realizována soutěž s názvem „Soutěž o rtěnky ALCINA“ (dále jen jako „soutěž“).

O co hrajeme:

Výhry:

1x rtěnka dle vlastního výběru z následující nabídky:

https://www.alcina.cz/vyhledavani?s=rt%C4%9Bnka

(Soft Touch Lipstick v odstínech warm coral, tuscan red a teddy nude, Radiant Lipstick v odstínech rosy nude, rosy taupe a rosy peach, Pearly Lipstick v odstínech pink a melon, Creamy Lip Colour v odstínech cranberry, gooseberry, cherry a guava, Pure Lip Colour v odstínech warm sienna, cashmere rose a poppy red, Matt Lip Colour v odstínech tea rose a chili red). V případě aktuální nedostupnosti vybraného produktu si výherce vybere jiný produkt z této nabídky.  

Systém soutěže:

Výhru získají tři účastníci náhodně vylosovaní ze správných odpovědí. Každý účastník může odpovídat jen jednou.   

Účastníci soutěže zasílají své odpovědi prostřednictvím komentářů přímo u soutěžního postu na Facebooku ALCINA CZ/SK. Dobu trvání a termín ukončení hry stanoví organizátor.

Pořadatel a organizátor: Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Medac, spol. s r. o. se sídlem Maříkova 2034/36, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, IČ: 60720441 vedená u Krajského soudu v Brně, která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn(y) (výhry/er).

Podmínky účasti ve hře a předání výher: Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České nebo Slovenské republiky a jsou starší 15 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel soutěže: Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na https://www.facebook.com/AlcinaCzSk/. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den po splnění podmínek pro získání výhry, nejpozději pak do sedmi dní od skončení soutěže na Facebooku ALCINA CZ/SK, a to prostřednictvím Facebooku ALCINY CZ/SK, komentářem přímo pod jejich výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali pořadatele hry.

Oprávnění organizátora a pořadatele: Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram a nijak s ní nesouvisí. Společnost Instagram je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.