Jste zde

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti MEDAC, spol. s r.o. platné od 1. 7. 2022 pro prodej zboží mimo internetový obchod

I. Objednání zboží

1. Objednávku zboží může odběratel učinit ústně v sídle MEDACu, písemně, faxem, telefonicky, prostřednictvím e – mailu, nebo jiným obdobným způsobem umožňujícím přenos textu na dálku. Objednávku lze učinit i prostřednictvím třetí osoby (např. přes obchodního reprezentanta), která k tomu bude MEDACem nebo odběratelem zmocněna. Objednávka zboží je považována stranami zároveň za návrh kupní smlouvy, na základě které se uskuteční dodávka zboží.
2. Objednávka musí obsahovat ty údaje, kterými je zboží specifikováno v platném ceníku zboží pro dané období, tj. zejména úplný název zboží, číslo druhu zboží, cenu zboží. Dále je třeba v objednávce uvést údaj
o množství objednávaného zboží.
3. Pokud objednávka splňuje všechny výše uvedené náležitosti a je MEDACem přijata, představuje kupní smlouvu, na jejímž základě se MEDAC zavazuje dodat odběrateli zboží za níže uvedených podmínek a odběratel se zavazuje zaplatit za níže uvedených podmínek MEDACu kupní cenu uvedenou na faktuře.
4. MEDAC odběrateli potvrdí přijetí objednávky.
5. Odběratel není povinen dodržovat žádné limity minimální výše objednávky. MEDAC vyřizuje objednávky jakékoliv výše.
6. MEDAC může objednané zboží dodat i po částech. Objednávka zůstává v evidenci MEDACu až do úplného vyřízení a odběratel nemusí již jednou objednané a dosud nedodané zboží znovu objednávat.
7. Medac doporučuje odběrateli absolvovat semináře o správném použití přípravků značky Alcina před nebo bezprostředně po první objednávce.

II. Přeprava zboží

Přepravu zboží zajišťuje MEDAC prostřednictvím přepravní nebo poštovní služby a hradí náklady s ní spojené:
a)  Přeprava zboží  o váze do 0,5 kg se uskutečňuje prostřednictvím pošty.
b) Přeprava zboží o váze nad 0,5 kg se uskutečňuje prostřednictvím spediční služby.
c) K drobné objednávce do 2500,- Kč včetně DPH účtuje MEDAC manipulační poplatek ve výši 150,- Kč bez DPH. 

III. Předání a převzetí zboží

1. Zboží je baleno způsobem obvyklým, aby bylo chráněno před poškozením nebo zničením.
2. MEDAC splní svoji povinnost dodat zboží tím, že předá zboží prvnímu dopravci k přepravě odběrateli (např. GLS nebo poště).
3. Odběratel může odmítnout převzít zboží v případě, že přepravní obal zboží při předání je poškozen. V případě převzetí zásilky s poškozeným obalem od přepravce nemůže MEDAC uznat případnou reklamaci poškozeného zboží.
4. Odběratel je povinen bezodkladně po převzetí zboží prohlédnout. Převzetím zboží přechází odpovědnost za škody na zboží na odběratele.

IV. Reklamační podmínky

1. V případě nesrovnalosti mezi množstvím nebo druhem zboží, které je uvedeno na faktuře a v zásilce nebo při materiálové vadě výrobku, je odběratel oprávněn vadné nebo chybějící zboží reklamovat.
2. Odběratel je oprávněn reklamovat kvalitu zboží. Za vadu kvality zboží se považuje taková vada zboží, jestliže zboží neodpovídá obvyklé kvalitě takového zboží nebo kvalitě uvedené na obalu zboží. 
3. V případě reklamace je MEDAC oprávněn reklamované zboží prohlédnout, případně prohlédnout ho prostřednictvím třetí osoby.
4. Řádně dodané zboží nelze vrátit ani vyměnit.
5. Práva odběratele z vad zboží se uplatňují podle občanského zákoníku. Spolu s notifikací vad je odběratel povinen MEDACu v jeho sídle předložit k přezkoumání i reklamované zboží.
6. Na elektrické spotřebiče určené pro profesionální práci (profesionální využití) je MEDACem poskytována 6-ti měsíční záruční doba. Záruční doba neběží ode dne, kdy byla MEDACu notifikována vada zboží do doby odeslání stanoviska MEDACu o způsobu vyřízení reklamace odběrateli. Dodáním náhradního zboží nebo jeho součásti se záruční doba neprodlužuje.

V. Fakturace

1. MEDAC vystaví za zboží odběrateli fakturu, která může být přiložena přímo k zásilce. Lhůta splatnosti kupní ceny a tedy i jednotlivých faktur, které kupní cenu vyúčtovávají, je obvykle 14 dnů ode dne vystavení faktury. Kupní cena bude účtována a hrazena s daní z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.
2. Odběratel je oprávněn MEDACu sdělit případné chyby faktury a požadovat jejich odstranění.

VI. Úhrada faktury, prodlení v úhradě faktur.

1. Zaplacení kupní ceny zboží odběratelem je uskutečněno přijetím částky ve výši kupní ceny MEDACem. To lze uskutečnit:
a) bankovním převodem nebo složenkou na účet MEDACu,
b) v hotovosti v sídle MEDACu,
c) dobírkou poště nebo přepravci.
2. V případě platby dobírkou doporučuje MEDAC odběrateli vyžádat si    a uschovat doklad o zaplacení zásilky.
3. Úhrada první objednávky provedené v souladu s touto smlouvou bude provedena dobírkou nebo v hotovosti v sídle MEDACu.
4. Vlastnictví ke zboží přejde na odběratele až okamžikem úplného uhrazení kupní ceny.
5. V případě, že odběratel neuhradí kupní cenu ani po doručení písemné upomínky k úhradě kupní ceny, považuje se prodlení s uhrazením kupní ceny za podstatné porušení smluvní povinnosti.
6. Pokud je odběratel v prodlení se zaplacením kupní ceny, je MEDAC oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 12 % p.a. z dlužné částky.
7. Po dobu, kdy je odběratel v prodlení s úhradou svých závazků vůči MEDACu, je mu veškeré zboží dodáváno pouze na dobírku (bez možnosti uplatnění dobírkových slev) nebo za hotové. V případě opakovaných problémů s včasnou úhradou faktur je MEDAC oprávněn požadovat trvalý odběr zboží pouze na dobírku nebo v hotovosti.

VII. Další ujednání

1. Zboží může být dále prodáváno kupujícím pouze v originálním balení. Nepřípustný je prodej prázdných obalů nebo balení s jiným obsahem.
2. MEDAC doporučuje odběrateli dodržovat doporučené prodejní ceny, které odběratel získá na vyžádání od MEDACu.
3. Odběratel se zavazuje zboží nakoupené od MEDACu dodávat výhradně konečným spotřebitelům.
4. Odběratel se zavazuje realizovat prodej přípravků značky Alcina pouze zákazníkům salonu odběratele, v salonu nebo prostřednictvím neveřejného prodeje přes internet      (přes uzavřenou zónu pro stávající zákazníky odběratele).
5. V případě veřejného prodeje přes internet, bude odběratel nakupovat zboží MEDACu za velkoobchodní ceny bez jakýchkoli dalších zvýhodnění. V takovém případě je      odběratel povinen nahlásit neprodleně MEDACu zahájení veřejného prodeje přes internet.

 

VIII. Ukončení obchodního vztahu

1. Odběratel může kdykoliv ukončit obchodní vztah s MEDACem bez udání důvodu, pokud nemá vůči MEDACu žádné finanční závazky.
2. Prodlení se zaplacením za fakturované zboží, stejně jako porušení článku VII.3 a VII.4 je důvodem pro okamžité přerušení dodávek zboží MEDACem.
3. MEDAC je oprávněn ukončit obchodní vztah v případě, že odběratel nemůže zajistit kompetentní péči kosmetikou ALCINA, tzn. že souhrn všech objednávek odběratele v rámci pololetí nedosáhne v průměru alespoň 5.000,- Kč s DPH měsíčně.

IX. Ochrana osobních údajů

1. MEDAC chrání osobní údaje Odběratele, které Odběratel vyplňuje do objednávky. Osobní údaje Odběratele jsou zabezpečeny a chráněny proti zneužití. MEDAC využívá osobní údaje Odběratele k realizaci sjednaného plnění, tj. dodání služeb či zboží Odběrateli, a s tím souvisejícího splnění povinností MEDACu vyplývajících z právních předpisů. Osobní údaje Odběratele jsou uloženy na centrálním uložišti v prostorách MEDACu, a to v elektronické i listinné podobě. Přístup k osobním údajům je zamezen všem osobám, jež nemají oprávnění s těmito osobními údaji nakládat. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma splnění povinností vyplývající z právních předpisů, a vyjma výslovného souhlasu Odběratele s tímto poskytnutím jiným osobám.

2. Odběratel je oprávněn požádat MEDAC o sdělení, zda a jaké osobní údaje má MEDAC o Odběrateli k dispozici. Sdělení provede MEDAC bez zbytečného odkladu. Jestliže MEDAC zpracovává nesprávné osobní údaje či neaktuální osobní údaje, je Odběratel oprávněn požádat o opravu, a to prostřednictvím e-mailu medac@medac.cz.

3. Na výše uvedený e-mail je Odběratel oprávněn vznést podněty příp. stížnosti na zpracovávání svých osobních údajů MEDACem.

MEDAC získává osobní údaje Odběratele na základě objednávky. Příp. při vstupu Odběratele na webové stránky MEDACu, kde je automaticky zaznamenána IP adresa, webová stránka, z které Odběratel MEDAC navštívil, datum a délku návštěvy.

MEDAC také získá a zpracovává osobní údaje Odběratele v případě poskytnutí osobních údajů Odběratelem, např. v případě registrace Odběratele, přijetím obchodních podmínek.

Za účelem informování o nabízených službách a produktech MEDACem může Odběratel poskytnout své osobní údaje MEDACu. Odběratel je oprávněn se z těchto informačních produktů kdykoli odhlásit prostřednictvím e-mailu: medac@medac.cz.

V případě, že má Odběratel zájem o poskytování informací o nabízených službách a produktech (informační e-mail), pak vyplněním Souhlasu se zasíláním novinek, uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem.

4. Plné znění prohlášení o zpracování osobních údajů MEDACem je k dispozici www.medac.cz/zasadyzpracovani

X. Závěr

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné po dobu neurčitou, nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky, vyjma obchodních podmínek MEDAC pro internetový obchod medacshop.cz. Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek MEDACem.

2. V případě, že odběratel s MEDACem uzavřou navzájem kupní smlouvu, uskuteční se prodej zboží na základě těchto obchodních podmínek, nebude-li v kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

3. Odběratel prohlašuje, že se s obsahem těchto obchodních podmínek seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje svým podpisem.

INFORMACE PRO ODBĚRATELE:

Povinnosti vyplývající ze zákona č.477/2001 Sb. o obalech jsou plněny prostřednictvím systému sdruženého plnění provozovaného společností EKO-KOM a.s. (klientské číslo F00024903).

Povinnosti vyplývající ze zákona č.542/202 Sb. o výrobcích s ukončenou životností jsou plněny prostřednictvím kolektivního systému firmy Asekol a.s.

Seznam sběrných míst naleznete na www.asekol.cz

Informace o změnách účinných od 1.ledna 2021 pro prodejce (distributory) elektrozařízení zde: