Jste zde

Herní řád soutěže #testujuALCINU

Na webových stránkách www.alcina.cz bude v termínu 17. – 24. 4. 2018 (do 10 hodin) realizována soutěž s názvem „#testujuALCINU“ (dále jen jako „soutěž“). 

O co hrajeme: 

25x řada ALCINA Skin Manager (řada obsahuje produkty Skin Manager Pleťové tonikum, Skin Manager Bodyguard a Skin Manager Perfekcionista)

Systém soutěže: 

Výhru získá 25 vylosovaných účastníků, kteří po testování produktů vyplní dotazník zaslaný pořadatelem. Účastníci soutěže zasílají své údaje a odpovědi prostřednictvím formuláře pod článkem s názvem „#testujuALCINU: Vyzkoušejte řadu Skin Manager zdarma!“ na webu www.alcina.cz. Dobu trvání a termín ukončení hry stanoví organizátor. 

Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost MEDAC, spol. s r. o. se sídlem Maříkova 2034/36, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, IČ: 60720441 vedená u Krajského soudu v Brně, která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn(y) (výhry/er). 

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České nebo Slovenské republiky a jsou starší 15 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. 

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu. 

Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. 

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel soutěže:

Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webu www.alcina.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni. 

Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den po splnění podmínek pro získání výhry, nejpozději pak do sedmi dní od skončení soutěže na webu www.alcina.cz, a to prostřednictvím e-mailu uvedeném v přihlašovacím formuláři. 

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je-li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil. 

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou. 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.